Obchodní podmínky

Obchodní a platební podmínky

Provozovatel obchodu: 
ALSAP s.r.o.
Sídlo společnosti:
Mladá Boleslav, Jičínská 244, PSČ 293 01

IČ: 28861388
DIČ: CZ28861388
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 149677.

Kontaktní údaje:
E-mail: prodej@alsap.cz
Tel.: +420 733 533 755

Platební podmínky pro spotřebitele:
Akceptace platebních karet – (prodejna Králův Dvůr).

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou platné pro všechny kupní smlouvy, všechny smlouvy o dílo, příp. všechny jiné obdobné smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavřené dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku společností ALSAP s.r.o., IČ: 288 61 388, se sídlem Mladá Boleslav, Jičínská 244, PSČ 29301 (dále jen „prodávající“), které prodávající v rámci svého předmětu podnikání uzavře s kterýmkoli subjektem (dále jen „kupující“), přičemž Předmět koupě je specifikován v příslušné kupní smlouvě, a to zpravidla určením druhu a množství Produktů z nabídky prodávajícího.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou platné pro všechny kupní smlouvy, všechny smlouvy o dílo, příp. všechny jiné obdobné smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavřené dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku společností ALSAP s.r.o., IČ: 288 61 388, se sídlem Mladá Boleslav, Jičínská 244, PSČ 29301 (dále jen „prodávající“), které prodávající v rámci svého předmětu podnikání uzavře s kterýmkoli subjektem (dále jen „kupující“), přičemž Předmět koupě je specifikován v příslušné kupní smlouvě, a to zpravidla určením druhu a množství Produktů z nabídky prodávajícího.
 3. Přijetím těchto VOP se rozumí rovněž odeslání objednávky Produktů kupujícím prodávajícímu.
 4. Produktem se pro potřeby kupní smlouvy a těchto VOP rozumí jakákoli movitá věc či služba, nabízená prodávajícím kupujícímu.
 5. Předmětem koupě se pro potřeby kupní smlouvy a těchto VOP rozumí souhrn Produktů, obchodovaných v rámci jedné kupní smlouvy.

II. Platební a dodací podmínky

 1. Výše, způsob platby a splatnost kupní ceny Předmětu koupě jsou zpravidla uvedeny v uzavřené kupní smlouvě, jíž jsou tyto VOP součástí.
 2. Pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak,
  a. je výše kupní ceny Předmětu koupě  dána počtem a/nebo množstvím Produktů v jednotkových cenách a/nebo měrných jednotkách, platných ke dni uzavření kupní smlouvy
  b. je kupní cena Předmětu koupě splatná předem nebo dobírkou.
 3. Smluvní strany pro případ, že kupující kupní cenu Předmětu koupě  řádně  a včas neuhradí, sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 4. Ztráta výhody splátek znamená, že v případě neuhrazení kterékoli splátky se stává bez dalšího splatným celý dosud neuhrazený dluh.
 5. Pokud není v kupní smlouvě  uvedeno jinak, je kupující oprávněn objednávat Produkty osobně, telefonicky, písemně, e‐mailem adresovaným na konkrétního prodejce (zástupce) prodávajícího či sběrný e-mail prodej@alsap.cz. Prodávající doručenou objednávku kupujícímu ve stejné formě potvrdí ve lhůtě  5 pracovních dnů, potvrzením objednávky se objednávka považuje za převzatou.
 6. Převzatou objednávku prodávající následně posoudí z hlediska dostupnosti objednaných Produktů, o výsledku kupujícího vyrozumí ve lhůtě 14 pracovních dnů  s tím, že objednávku závazně potvrdí (akceptuje) nebo odmítne.
 7. Objednávka se považuje za akceptovanou dnem vyrozumění kupujícího o dostupnosti objednaných produktů.
 8. Objednávka se považuje za odmítnutou dnem vyrozumění kupujícího o nedostupnosti objednaných produktů.
 9. Předmět koupě  je kupujícímu doručován: osobní odběr, sběrná služba DPD nebo Toptrans (do 48 hod), přeprava ALSAP expres (do týdne), speciální přepravy.
 10. Předmět koupě  je doručen společně  s dodacím listem či předávacím listem, v případě dobírky společně s fakturou.
 11. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že faktury k úhradě  kupní ceny jsou prodávajícím kupujícímu zasílány pouze v elektronické podobě.
 12. V případě  stornování akceptované objednávky ze strany kupujícího, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s nákupem a výrobou objednaných produktů.

III. Přechod vlastnického práva, nebezpečí na věci

 1. Kupující nabude vlastnického práva k Předmětu koupě  teprve úplným zaplacením kupní ceny předmětu koupě.
 2. Úplným zaplacením kupní ceny prodávajícímu se rozumí připsání kupní ceny na účet prodávajícího nebo její vyplacení prodávajícímu v hotovosti.
 3. Nebezpečí škody na Předmětu koupě  přechází na kupujícího okamžikem převzetí Předmětu koupě od prodávajícího.
 4. Kupující bere na vědomí a zavazuje se respektovat, že prodávající je výlučným vlastníkem všech informací, ceníků, materiálů, katalogů, nákresů, výkresů, náčrtů, podkladů, dokumentů, obrázků, jiných vyobrazení a veškerého know‐how (dále jen „know‐how“), které jsou přístupné kupujícímu za účelem učinění objednávky.
  Kupující bere na vědomí, že  
     a. know‐how zůstává v majetku prodávajícího i v případě  převodu vlastnického práva k Předmětu koupě
     b. uzavření kupní smlouvy není licenční smlouvou k použití a využívání know‐how. Kupující se zavazuje know‐how pro vlastní ani cizí potřebu nepoužívat a nepořizovat jeho kopie. 

IV. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. O předání a převzetí Předmětu koupě  bude sepsán předávací protokol nebo dodací list, který jsou povinny podepsat obě  smluvní strany. Odmítne‐li bez podstatného důvodu kupující podpis dodacího listu, prodávající není povinen předat kupujícímu Předmět koupě a kupující se dostává do prodlení s převzetím Předmětu koupě.
 2. Po dobu trvání vlastnického práva prodávajícího k Předmětu koupě  je kupující povinen provést veškerá opatření potřebná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo zničení Předmětu koupě.
 3. V případě, že prodávající od uzavřené kupní smlouvy odstoupí z důvodu porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího (zejména pro neuhrazení kupní ceny), je prodávající oprávněn kdykoli vstoupit do prostor, v nichž je Předmět koupě umístěn, jehož je prodávající vlastníkem a provést odebrání Předmětu koupě kupujícímu.
 4. Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, kromě  zákonem stanovených případů, též v případě, že kupující  řádně  a včas neuhradí kupní cenu Předmětu koupě, v případě, že je kupující v prodlení s převzetím Předmětu koupě a dochází‐li k poškozování či ničení Předmětu koupě v  době trvání vlastnického práva prodávajícího.
 5. Nárok na náhradu způsobené škody není odstoupením od smlouvy dotčen. Smluvní strany se pro takový případ dohodly, že do doby odstoupení od kupní smlouvy uhrazená kupní cena (část kupní ceny) se v celém rozsahu považuje za platbu kupujícího prodávajícímu na náhradu vzniklé škody. Nad tento rozsah má prodávající vůči kupujícímu nárok v případě, že tuto škodu řádně prokáže (např. v případě zničení Předmětu koupě).

V. Záruční a reklamační podmínky

 1. Kupující je povinen Předmět koupě prohlédnout bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na Předmětu koupě, zjištěné závady je kupující povinen uvést v dodacím listu, v případě  skrytých vad písemným podáním adresovaným prodávajícímu. Při uplatnění práv z vad u prodávajícího, a to jak v případě  zákonné odpovědnosti, tak záruční odpovědnosti, je třeba vždy předložit dodací, případně i záruční list.
 2. Práva z odpovědnosti za vady Předmětu koupě, za které prodávající odpovídá ze zákona, musí u něj kupující uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto vady zjistil nebo při vynaložení odborné péče zjistit měl, nejpozději do konce lhůty zákonné odpovědnosti a v případe reklamace vad Předmětu koupě, za jehož jakost převzal prodávající záruku, musí být vady reklamovány bez zbytečného odkladu poté, kdy byly zjištěny nebo měly být zjištěny, nejpozději však do konce záruční lhůty.
 3. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu, funkčních vlastností, opotřebení a škod z neodborného používání Předmětu koupě  a jeho neodborné údržby, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, okolnostmi vylučujícími odpovědnost a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 4. Kupující je srozuměn se skutečností, že pokud není v kupní smlouvě  jinak, nejsou Produkty opatřeny konečnou povrchovou úpravou a pro jejich použití je třeba Produkty odpovídající povrchovou úpravou ošetřit.
 5. Smluvní strany se výslovně  dohodly, že odpovědnost prodávajícího za vady Předmětu koupě pokrývá pouze výměnu reklamovaných částí Produktů, nikoli další náklady kupujícího (cestovné, ubytování, ušlý zisk), kupující nemá na jejich úhradu nárok.
 6. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že pokud není v kupní smlouvě  uvedeno jinak, neodpovídá prodávající za škodu, vzniklou v souvislosti s uplatněním a vyřízením reklamace.

VI. Závěrečná ustanovení

Jednotlivá ustanovení těchto VOP se nepoužijí, pokud kupní smlouva stanoví výslovně něco jiného. Pokud v těchto VOP nejsou práva a povinnosti prodávajícíh a kupujícího upravena speciálně,  řídí se kupní smlouva obchodním zákoníkem v platném znění. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů  pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu ALSAP s.r.o., Mladá Boleslav, Jičínská 244, PSČ 293 01.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení